Μαθηματικά Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Ο ιστότοπος αυτός δημιουργήθηκε με κύριο στόχο την ενίσχυση του έργου των καθηγητών των Μαθηματικών στη Μέση Εκπαίδευση. Ένα έργο πολυδιάστατο, αφού οι εκπαιδευτικοί καλούνται να καλλιεργήσουν στους μαθητές τους τον μαθηματικό αλφαβητισμό εφαρμόζοντας τους γενικούς στόχους της μαθηματικής παιδείας.

Ο ορισμός του μαθηματικού αλφαβητισμού όπως εμφανίζεται στους στόχους και σκοπούς της ερευνάς PISA 2012, έχει ως εξής: "Μαθηματικός Αλφαβητισμός είναι η ικανότητα του ατόμου να κωδικοποιεί, αφομοιώνει, παρουσιάζει τα μαθηματικά σε μια ποικιλία πλαισίων. Χρησιμοποιεί τη μαθηματική σκέψη και μαθηματικές έννοιες, διαδικασίες, δεδομένα και εργαλεία για να περιγράψει να εξηγήσει και να προβλέψει φαινόμενα. Βοηθά τα άτομα να αναγνωρίσουν το ρόλο που παίζουν τα μαθηματικά στη ζωή και να παίρνουν τις σωστές και τεκμηριωμένες αποφάσεις τις οποίες χρειάζονται οι ενεργοί, εποικοδομητικοί και ενσυνείδητοι πολίτες".

Οι γενικοί στόχοι της μαθηματικής παιδείας, όπως αναπτύσσονται στο αναλυτικό πρόγραμμα, μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
Οι μαθητές, μέσω της διδασκαλίας των μαθηματικών:
  • Εκτιμούν την αξία των μαθηματικών και τη χρησιμότητά τους σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.
  • Αναπτύσσουν αυτοπεποίθησή ότι είναι ικανοί να αντιληφθούν και να χρησιμοποιήσουν τα μαθηματικά ως μια δημιουργική απασχόληση.
  • Αναπτύσσουν τις στάσεις, γνώσεις και δεξιότητες και κατανοούν έννοιες που θα τους βοηθήσουν να χρησιμοποιούν τα μαθηματικά στην καθημερινή τους ζωή και απασχόληση και στην ερμηνεία προβλημάτων από διάφορα γνωστικά αντικείμενα.
  • Αναπτύσσουν την ικανότητα να επιλύουν προβλήματα με πολλαπλούς τρόπους και την ικανότητα να σκέφτονται και να αποφασίζουν με δημιουργικό και λογικό τρόπο.
  • Αναπτύσσουν τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας.
  • Αναπτύσσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες στο χώρο της εργασίας.
  • Αναπτύσσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες, για να συνεχίσουν σπουδές σε αντικείμενα στα οποία η χρήση των μαθηματικών είναι απαραίτητη.

"Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω μοι την θύρα" (Πλάτωνας, Πυθαγόρας)

"Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί, το κύκλου μήκος ίνα ορίση διαμέτρω, παρήγαγεν αριθμόν απέραντον, καί όν, φεύ, ουδέποτε όλον θνητοί θα εύρωσι" (Πλάτωνας, Ν.Χατζιδάκης)Το πλήθος των γραμμάτων κάθε λέξης της φράσης αυτής αντιστοιχεί σε καθένα από τα διαδοχικά ψηφία του αριθμού π (3,14159...)